Tư vấn tiền tips cho khách đi tour nước ngoài?

Tôi thấy một số tour nước ngoài có mức tiền tip là bắt buộc? Vậy chỉ tính người lớn thôi hay tính hết số lượng người đi bao gồm cả trẻ em? Và nếu có thì đưa trước khi đi tour hay đưa sau khi đi tour vè đưa.